خدماتی که ما به شما ارایه میدهیم

خدمات ما عبارتند از :

طراحى ،نظارت و مشاوره جهت تاسيسات الكتريكى پروژه هاى مسكونى تجارى ادارى صنعتى بيمارستانى و ….

ارائه چك ليست ها ، فرمهاى كنترلى و دستورالعملهاى نظارتى برق

آموزش مهندسين ناظر مقيم برق در پروژه ها

اندازه گيرى مقاومت ويژه الكتريكى خاك و مقاومت الكترودها

راهبرى و كنترل الزامات  تاسيسات برق در فازهاى مختلف طراحى معمارى

مشاوره  در جلسات توجيهى كارفرمايان ، مشاوران و مجريان

كنترل كمى وكيفى نقشه هاى تاسيسات الكتريكى

ارائه برنامه زمان بندى تاسيسات برق متناسب  با عمليات سازه مكانيك و معمارى